Pravidla pro školy a jiné instituce

Students at Indian International School, Singapore

Studenti v indické mezinárodní škole, Singapur

Úvod

V tomto období celosvětových společenských změn a neklidu, čím dál více lidí po celém světě hledá koncentraci, očištění a klid mysli prostřednictvím meditace vipassana. Vipassana znamená “vidět věci takové, jaké skutečně jsou” a je logickým procesem duševní očisty pomocí sebepozorování. Mnoho lidí, kteří se k vipassaně dostanou až později ve svém životě, si přeje, aby tuto techniku byli objevili dříve, neboť je to velmi účinná cesta k pokojnému a harmonickému životu.

Ideální doba, kdy začít s prvními kroky tohoto duševního cvičení, je dětství. Děti již od osmi let věku se mohou snadno naučit techniku meditace ánápána. Ánápána je prvním krokem v praxi meditace vipassana. Je to pozorování přirozeného, normálního dechu, jak vchází dovnitř a vychází ven. Ánápána je jednoduchá technika, která pomáhá rozvinout koncentraci mysli. Je snadné se ji naučit. Jedná se o objektivní a vědeckou techniku. Pro pozorování je dech ideální předmět meditace, protože je nám vždy k dispozici a je zcela nesektářský. Ánápána je zcela odlišná od technik, které pracují s vědomým ovládáním dechu. Praxe ani vyučování meditace ánápána nejsou spojeny s žádnými obřady či rituály a technika je prezentována ve zcela nesektářské podobě, která zcela vyhovuje potřebám představení této techniky dětem v rámci školních programů po celém světě. Tento přístup jde zpět až k Buddhovi, který znovuobjevil a začal vyučovat tuto techniku před necelými 2600 lety. Buddha nikdy nevyučoval žádné sektářské náboženství. Vyučoval Dhammu - cestu k osvobození, která je univerzální. V duchu této tradice je tak tato technika vyučována ve zcela nesektářské podobě. Z tohoto důvodu přitahuje lidi nejrůznějšího původu, ze všech náboženství i bez náboženství, z každé části světa.

Školáci v centrech ve Velké Británii a v Malajsii Školáci v centrech ve Velké Británii a v Malajsii

Školáci v centrech ve Velké Británii a v Malajsii

 

Cíl

Kromě toho, že jim pomáhá zklidnit a zkoncentrovat jejich mysl, pomáhá ánápána dětem lépe chápat sebe sama a to, jak funguje jejich mysl. Jak se učí zklidnit a koncentrovat svou mysl, získávají kontrolu nad svými reakcemi a jednáním. Rozvíjejí v sobě vnitřní sílu, která jim pomáhá zvolit správné a vhodné jednání namísto jednání škodlivého. To je přirozený vedlejší produkt této techniky. Z tohoto důvodu jim ánápána poskytuje nástroj, který jim pomáhá zvládat nejistotu, strach a starosti dětství a dospívání. Díky její jednoduchosti je pro ně techniku snadné praktikovat a líbí se jim její vědecká a univerzální povaha.

Během posledních více než dvaceti let byly po celém světě uspořádány tisíce kurzů ánápány výhradně pro děti. Tisícům dětí, které se jich zúčastnily, přinesly kurzy užitek. U mnoha z nich došlo k pozitivní změně v jejich náhledu na svět, chování a povaze. Mnoho z nich zaznamenalo, že se dokáže lépe soustředit a že se posílila jejich paměť. Především však tyto děti získaly nástroj, který pro ně bude nesmírně cenný po celý zbytek života.

Příprava na hodinu „plavologie“ v Německu

Děti jsou od přírody aktivní a nadšené, s chutí učit se a poznávat. Proto je na místě nabídnout jim možnost prozkoumat sebe sama a svou mysl se všemi jejími skrytými vlastnostmi, nerozvinutými schopnostmi a jemnými souvislostmi. Tím, že se naučí ánápánu, zasadí semínko zdravého zájmu o vnitřní sebepozorování a meditaci, což jim může později otevřít zcela novou dimenzi života.

Kurzy ánápány jsou pořádány od roku 1986 a jsou nabízeny dětem různého věku a rozličného sociálně-ekonomického a kulturního původu. Jsou pořádány v centrech meditace vipassana, ale také ve školách a jiných institucích, buď jako pobytové nebo nepobytové.

Ať již se kurz ánápány koná ve škole nebo v meditačním centru vipassany, doporučuje se poskytnout dětem po kurzu možnost ve škole dále každý den chvilku praktikovat ánápánu, aby získaly z této praxe opravdový užitek.

Studenti pokračují v praktikování na střední škole v Malajsii
Studenti pokračují v praktikování na střední škole v Malajsii

 

Způsobilost

Kurzů se mohou zúčastnit studenti ve věku od osmi do osmnácti let. Je vhodné pořádat oddělené kurzy podle věku, jeden pro děti od 8 do 11/12 let a druhý pro mládež od 12/13 do 16, v některých případech až do 18 let. Toto je ideální věkové rozdělení, ale někdy je možné vytvořit i trochu odlišné věkové skupiny. Studenti mladší osmi let a starší osmnácti let nemohou být na dětské kurzy ánápány přijati.

Doporučený maximální počet dětí na kurzu je padesát. Pro kurzy větší než padesát dětí může být pro vedení kurzu požadován další učitel dětských kurzů.

 

Rozvrh

Během let byly ve školách vyvinuty a úspěšně zavedeny různé varianty rozvrhů. Jednodenní nebo dvoudenní nepobytové kurzy se mohou konat během školního vyučování. Vedle kurzů pořádaných v průběhu týdne při vyučování se mohou kurzy konat ve školách taky o víkendu nebo o prázdninách (viz vzorový rozvrh). Třídenní pobytové kurzy se mohou pořádat v internátních školách. Rozvrh se řídí délkou kurzu a také tím, zda se jedná o pobytový či nepobytový kurz. Rozvrh by měl být upraven tak, aby se děti, které se kurzu účastní, nesetkávali s dětmi, které účastníky kurzu nejsou. Dostatek času by měl být vymezen pro meditaci, diskusi nebo zpětnou vazbu (tj. setkání učitele s menšími skupinkami dětí, které je zaměřeno na posílení jejich praxe), rozpravy a vyprávění příběhů, oběd, odpočinek, hry apod. Celková doba trvání jednodenního kurzu je minimálně šest hodin.

O rozvrhu rozhoduje učitel, který kurz vede, ve spolupráci s organizátory kurzu a správcem školy.

 

Pro instituce - jak postupovat a co je třeba zajistit

Pokud má škola zájem o uspořádání kurzu meditace ánápána, měl by správce nebo ředitel školy poslat oficiální žádost buď regionálnímu koordinátorovi dětských kurzů, učiteli dětských kurzů či místnímu meditačnímu centru vipassany.

V ideálním případě by měl být alespoň jeden člen učitelského sboru absolventem desetidenního kurzu vipassany v této tradici a škola by měla být ochotna poskytnout dětem příležitost pokračovat v meditační praxi alespoň několik minut denně. Vedení školy se může rozhodnout, jak začlení každodenní desetiminutovou meditaci do školního rozvrhu.

Počet studentů, kteří se budou kurzu účastnit, by měl být důkladně zvážen. Velká skupina se těžko zvládá a u velmi malé skupiny je obtížné vytvořit soudržnou a inspirativní atmosféru. Obecně platí, že nejlépe fungují kurzy s pětadvaceti až padesáti účastníky, ale počet dětí se může lišit podle infrastruktury, dostupného vybavení a dalších okolností. Ideální je, když se kurzu účastní celé třídy. Třídní učitelé, ať již pravidelně meditují nebo ne, se mohou zúčastnit nebo jen sedět a pozorovat. Po kurzu budou učitelé, kteří jinak pravidelně nemeditují, s dětmi praktikovat, ale nebudou je meditaci učit. Pro tyto účely je možné použít audio-nahrávku určenou pro skupinovou meditaci.

 

Pravidla pro kurzy pořádané školami
 1. Pro pobytové kurzy meditace ánápána je třeba zajistit vyhovující oddělené ubytování, sprchy a toalety, zvlášť pro chlapce a pro děvčata a také oddělené jídelny.
 2. V době konání kurzu je třeba zajistit, aby se v daných prostorách kromě účastníků kurzu nepohyboval nikdo jiný. Z těchto důvodů je vhodné pořádat kurzy během víkendů nebo o prázdninách.
 3. Je nutné disponovat dostatečně velkou místností nebo halou, kam se všichni meditující mohou posadit na podlahu, buď na polštáře nebo na pohodlné podložky.
 4. Je zapotřebí vyhovující technické vybavení nutné pro přehrání audio- a video-nahrávek instrukcí a rozprav.
 5. Prostory pro ubytování a meditaci by měly být v dostatečné vzdálenosti od hlavních dopravních komunikací, aby byla zajištěna klidná a pokojná atmosféra potřebná k meditaci.
 6. K zajištění plynulého chodu kurzu je vhodné najít několik pomocníků, kteří mají zkušenost s meditací vipassana.

 

Hry pod dohledem dobrovolníků v Belgii
Hry pod dohledem dobrovolníků v Belgii
Žádost

(formulář pro správce škol nebo ředitele institucí, kteří mají zájem uspořádat kurz ánápány ve svých prostorách)

 1. Jméno a adresa provozovatele
 2. Jméno a adresa žádající školy nebo instituce
 3. Jména zaměstnanců instituce, kteří již absolvovali desetidenní kurz vipassany a jejich pracovní zařazení (např. ředitel/správce/učitel)
 4. Datum jejich prvního a posledního kurzu
 5. Předpokládaná délka kurzu (jeden, dva nebo tři dny)
 6. Věková skupina účastníků a počet chlapců a dívek
 7. Podrobnosti o dostupném vybavení:
  1. meditační hala
  2. ubytovací prostory a příslušenství
  3. ozvučení a technické vybavení
  4. strava a jídelny

 

Prostor pro meditaci v Belgii
Prostor pro meditaci v Belgii

Zpět nahoru

Učitelé

Jazyk

 English
Česky
简体中文
繁體中文
Deutsch
Español
Français
हिन्दी
한국어
Polski
Português
Pусский
Svenska

Více informací

Prosím navštivte www.cz.dhamma.org