Ánápána pro děti


Snaha vštípit dětem ve škole pozitivní vlastnosti je ušlechtilý cíl, který jistě nebude nikdo kritizovat. Je ale velmi obtížné předávat morální hodnoty a učit etickému chování bez dogmatického nebo sektářského přístupu, pokud ovšem není k dispozici efektivní, nesektářská technika, zaměřená na ovládnutí mysli. To je nutné, protože bez schopnosti ovládat divokou „opičí mysl“ je pro lidi (a nejen děti!) velmi obtížné v běžném životě dodržovat morální hodnoty. Všichni budou jistě souhlasit, že je důležité, aby si děti osvojily základní morální hodnoty a že morální život přispívá k našemu vlastnímu štěstí i ke štěstí ostatních. Všichni budou také souhlasit s tím, že dosažení jistého stupně vlády nad vlastní myslí prostřednictvím lepšího uvědomění a koncentrace hraje důležitou roli v každé lidské činnosti. Pouhé kázání však nikam nevede.


Meditace ánápána zaměřená na zlepšení uvědomění a koncentrace
(Bombaj, Indie)


Zařazení výuky morálních hodnot, uvědomění a koncentrace jako nedílné součásti školních osnov by výrazně zlepšilo chování a vztahy mezi dětmi a pomohlo jim rozšířit vzdělávací příležitosti. Vzhledem k tomu, že do školy chodí společně děti z různých náboženských a etnických skupin, je důležité, aby výuka byla nesektářská a přijatelná pro všechny, bez ohledu na jejich původ. Proti tomu by neměl mít nikdo žádné námitky. Výuka by také měla být jednoduchá, snadno pochopitelná, praktická a hlavně účinná, s konkrétními výsledky, které vedou k lepší osobní pohodě a k harmonickým sociálním vztahům.

Kurz pro děti v centru vipassany v Melbourne v Austrálii

Takovou účinnou, nesektářskou technikou, je technika meditace ánápána. Je prvním krokem ve výuce meditace vipassana. Zatímco vážné kurzy vipassany jsou určeny dospělým, ánápánu snadno zvládnou děti od útlého věku. V ánápáně objeví jednoduchou techniku, která je zaměřena na přirozený dech a není na ní proto naprosto nic sektářského. Děti jsou od přírody aktivní, nadšené a dychtivé objevovat a učit se nové věci. V tomto věku je proto vhodné nabídnout jim příležitost objevovat samy sebe a zkoumat svoji mysl se všemi jejími skrytými vlastnostmi, schopnostmi a jemnými složitostmi. Děti se učí pozorovat svoji aktivní mysl a zároveň začnou chápat, jak se dá rozvíjet soustředěná pozornost na přítomný okamžik.


Většina toho, co společnost dětem nabízí, je založena na materiálních hodnotách a na touze po okamžitém uspokojení. Ánápána jim oproti tomu nabízí velmi potřebnou metodu, jak najít kontakt s jejich vlastním já a jak se vypořádat s obavami a úzkostmi spojenými s dětstvím a dospíváním. Do takového úkolu se děti pouští zcela přirozeně.


Chlapci v Barmě


Kurzy meditace ánápána

Meditace ánápána spočívá v objektivním pozorováním vlastního dechu. Přirozený dech je jako předmět meditace přijatelný pro každého, bez ohledu na jeho původ či vyznání. Je to jediná tělesná funkce, která je jak vědomá, tak nevědomá. Můžeme ji úmyslně ovládat, nebo ji nechat probíhat nevědomě; je samovolná i řízená; je zde neustále a je velmi úzce spojená s naší myslí, s naším duševním stavem. To byly důvody, proč Buddha zvolil pozorování přirozeného dechu jako klíčovou meditační techniku.


Kurzy pořádané výhradně pro děti jsou skvělou příležitostí, jak jim zpřístupnit četné přínosy techniky ánápána. Tyto kurzy se konají jak ve vzdělávacích zařízeních, tak v meditačních centrech vipassany a trvají od jednoho do tří dnů. Denní program byl sestaven na základě dlouhodobého experimentování a kurzy jsou speciálně navrženy tak, aby vyhovovaly zájmům a schopnostem dětí. Jsou vedeny učiteli dětských kurzů a asistujícími učiteli vipassany, kteří byli k tomuto úkolu speciálně vyškoleni.

Kurzy jsou primárně zaměřeny na duchovní praxi, ale jsou vedeny tak, aby meditace nebyla pro dítě přílišnou zátěží. Jádrem je praktikování meditace ánápána, pozorování přirozeného dechu - pouhé nezaujaté pozorování - s cílem rozvinout uvědomění, soustředění a klid. Kurzy zahrnují další aktivity vhodné pro děti, jako je například vyprávění příběhů, hraní her, tvůrčí aktivity a vedení deníku. Výuka dětí, které mohou mít od osmi do šestnácti let, probíhá pomocí audiovizuálních nahrávek. Učitelé program sledují, pomáhají dětem lépe pochopit učení i praxi a radí jim, jak začlenit získané zkušenosti do každodenního života. Výuka ve skupinách je interaktivní.
Čas na otázky v Hong Kongu


Poselství je jednoduché, přímočaré a logické: dobrý člověk je ten, který neubližuje ostatním, v myšlenkách, slovně ani činy; kdo ostatním pomáhá; kdo ovládá a čistí svoji mysl. Má-li tyto vlastnosti hinduista, je dobrým člověkem. Stejně tak muslim, který má tyto vlastnosti, je dobrým člověkem. Křesťan, budhista, žid, Ind, Američan či Japonec, příslušník jakékoliv jiné etnické skupiny - kdokoliv má tyto vlastnosti, je dobrým člověkem. Tato definice dobra se dětem velmi líbí.


Hněv, nenávist, žárlivost, strach, vášeň, chtíč atd. jsou nečistoty, které naši mysl zatěžují a působí nám utrpení. Kurz začíná přijetím pěti morálních pravidel. Těchto pět morálních pravidel Buddhova učení je dětem vysvětleno z hlediska jejich vlastního prospěchu a pohody a také z hlediska prospěchu a blaha ostatních. Tato pravidla jsou: nezabíjet, nekrást, nelhat, neužívat omamné látky a zdržet se nevhodného sexuálního chování. Učitelé dětem vysvětlí, že pouhá teoretická znalost a zapamatování si pravidel nepomůže. Chceme-li z nich mít prospěch, musíme se jimi řídit.


Prostřednictvím příběhů a příkladů se děti dozví, jak jim ánápána díky soustředění a uvědomění pomůže posílit mysl a podpořit jejich odhodlání dodržovat morální zásady. Důraz je přitom kladen na význam respektu a vděčnosti vůči rodičům, učitelům a starším lidem a na to, jak je důležité být ve společnosti slušných lidí. Děti toto dobře přijímají, protože současně meditují a na základě vlastních zkušeností poznávají, jaký vliv mají dobré a špatné skutky na jejich dýchání a v konečném důsledku i na jejich mysl.


Děti v meditačním centru vipassany v Hong Kongu

Přínosy ánápány
Počet kurzů pořádaných v Indii a jinde ve světě rychle roste. V Indii se každý rok těchto kurzů zúčastní desítky tisíc dětí a mnoho kurzů se také koná v západních zemích. Ohlasy těchto kurzů jsou pozitivní. Bezprostřední i dlouhodobé přínosy se zřetelně projevují významnou pomocí, kterou ánápána poskytuje dětem při budování vlastního života, založeného na pozitivním jednání a pevném morálním základu již od raného věku. Studijní výsledky dětí, které pokračují v meditaci doma nebo ve škole, se zlepšují, protože meditace má pozitivní vliv na jejich soustředění, paměť a sebeovládání.


Studie, které kurzy na základě dotazníků podaných rodičům a učitelům hodnotily, ukazují zlepšení v chování, pravdomluvnosti, schopnosti spolupracovat, pozornosti, soustředění a čistotě; zároveň ukazují menší míru podrážděnosti, hádavosti, pocitů méněcennosti a používání hrubých slov. Je evidentní, že kurzy mají na děti pozitivní vliv, což usnadňuje reformu na základní společenské a kulturní úrovni.


Na kurzy jsou spolu se studenty zváni i učitelé ze škol, což jim nejen pomáhá jít studentům příkladem, ale také je to motivuje, aby se stali partnery a spolupracovníky v této užitečné činnosti. Pozitivní výsledky se dostaví mnohem rychleji, když mají děti možnost pokračovat v pravidelné meditaci doma nebo ve škole.


Studenti meditují před vyučováním v Johoru v Malajsii


Je velmi užitečné, když rodiče nebo učitelé meditují společně s dětmi. Má to zcela zásadní dopad. Děti jsou velmi citlivé na kázání a nemají rády, když je někdo poučuje. Když ale vidí, že se jejich učitel zabývá stejnou aktivitou, kterou po nich požaduje, zapojí se děti velmi snadno a ochotně. Je to právě tento nenásilný, neformální přístup, který je na kurzech ánápány tak přitažlivý. V současné době se proto hledají další možnosti, jak organizovat kurzy přímo ve školách, ve kterých budou mít děti možnost pokračovat v meditaci. Ve většině škol se to řeší zařazením 10-15 minutové přestávky na meditaci do rozvrhu.

Chlapci ve Spojeném království
Chlapci ve Spojeném království


Níže jsou uvedeny některé vybrané komentáře dětí, které se zúčastnily kurzu ánápány:
"Po absolvování tohoto kurzu mám pocit, že by se ho měl zúčastnit každý."
"Na začátku je to náročné a těžké, ale pak je to zábava. Je dobré podívat se sama na sebe."
"Absolvováním kurzu jsem získal hodně, dost jsem se zklidnil."
"Je to obtížné, ale nezbytné; určitě mi to pomůže při studiu."
"Nedá se ani popsat, jak je to tu skvělé. Kéž by se byla mohla zúčastnit i moje starší sestra."
"Zjistil jsem, že moje mysl je jako opice, pořád se někde toulá. A já jsem se naučil, jak ji zkrotit."
"Byla jsem na tomto kurzu už vloni a hodně mi to pomohlo v učení. Teď jsem přijela znovu."
"Líbila se mi klidná a pokojná atmosféra, a i když je meditace někdy obtížná, je velmi prospěšná."
"Doufám, že praktikováním ánápány se ze mě stane lepší člověk."
"Snadno se rozzlobím, ale díky ánápáně dokážu svůj hněv ovládat."

 

Reakce rodičů a učitelů jsou také velmi povzbudivé. Učitelky, která se studenty před zahájením vyučování meditovala, se kolegové vyptávali, v čem spočívá tajemství tak mimořádného klidu v její třídě. Jiná učitelka zjistila, že se její vztah se studenty stal harmoničtější. Jedna matka uvedla, že před kurzem panovalo mezi ní a jejím synem napětí. Po kurzu meditace ánápána si začali rozumět mnohem lépe a jsou si bližší, než kdykoliv předtím.


Lidé se často mylně domnívají, že meditace je něco mystického a sektářského, co se pro každodenní život nehodí. Tento mýtus vezme rychle za své, když člověk vidí klid a harmonii, ve které společně meditují ánápánu děti nejrůznějšího původu.

Chlapci ve škole ve Philadelphii, USA

Kéž mají děti všude ve světě možnost naučit se tuto úžasnou techniku - pro jejich vlastní dobro, ku prospěchu jejich škol, jejich rodin a společnosti.

Zpět nahoru

Učitelé

Jazyk

 English
Česky
简体中文
繁體中文
Deutsch
Español
Français
हिन्दी
한국어
Polski
Português
Pусский

Více informací

Prosím navštivte www.cz.dhamma.org