Vzdělávání a ánápána

Vzdělávání dětí by mělo ideálně zahrnovat jejich intelektuální, fyzický, emocionální a duchovní rozvoj. Dnes je však vzdělávání zaměřeno především na akademický úspěch s částečným důrazem na sport a tělesnou výchovu. Emocionálnímu a duchovnímu rozvoji dětí je věnována většinou menší pozornost.


Vzdělávání má dva důležité aspekty: rozvoj intelektu a dovedností zaměřených na poznávání světa kolem nás a osobní rozvoj zaměřený na poznávání světa uvnitř nás. Učení se o vnějším světě pomáhá dětem získávat různé dovednosti, které jim pak pomohou vydělávat si na živobytí. Poznávání svého vnitřního světa, nebo také osobní rozvoj, dětem pomáhá naučit se umění žít, což jim umožní vést vyrovnaný a hodnotný život, založený na pozitivním jednání a harmonických vztazích.

Úvodní lekce k meditaci ánápána v Indii


Dítě může být dobře vzděláno v různých dovednostech, které mu umožní, aby se stalo úspěšným odborníkem. Pokud je ale zanedbáváno poznávání vlastního vnitřního světa, musí pak společnost řešit problémy způsobené hněvem, násilím, úzkostí, depresemi a antisociálním chováním.


Rodiče a učitelé si často uvědomují, že vzdělávacímu systému něco chybí, ale nevědí, co s tím. Ve většině zemí je veřejný systém vzdělávání oddělen od náboženství, a proto musí být i výuka zaměřená na osobní růst a rozvoj dětí nesektářská.


Vnitřní vzdělávání prostřednictvím meditace ánápána
Vzdělávání dětí můžeme vylepšit zavedením vyučovací metody, která podpoří jejich osobnostní růst a pomůže jim dospět ve zralou a vyrovnanou osobnost. Taková metoda pomůže dát vzniknout inteligenci, která pramení ze sebeuvědomění a sebepoznání. Toto poznání však musí probíhat na úrovni praktické zkušenosti a nemůže být vyčteno z knih.


V ideálním případě by učení v sobě mělo zahrnovat vědecký přístup a duchovním záměr. Pod pojmem „duchovní“ je zde myšlena pravá duchovní mysl, která není závislá na žádné konkrétní sektě, skupině, náboženství nebo organizovaném systému víry.


Úvodní lekce k meditaci ánápána v Indii Na základě zkušeností z pořádání dětských meditačních kurzů zjišťujeme, že děti pociťují jednoznačný osobnostní růst, pokud se učí ve specifickém prostředí, které je podporuje při prvních krocích do jejich vnitřního světa.


Tyto kurzy jsou zaměřeny na meditaci ánápána. Stručně řečeno, tato technika rozvíjí schopnost žít v přítomném okamžiku a postupně odstraňuje komplexy a negativity, skryté v myslích dětí.


Meditace ánápána je jednoduchá, nesektářská technika. Zahrnuje vnímání přirozeného dechu, což znamená, že se ji bez jakékoli kontroverze mohou úspěšně učit děti z jakékoliv části světa a jakéhokoliv původu. Děti se učí pozorovat nádech a výdech tak, že zaměří svoji pozornost na místo pod nosními dírkami. Pouze sledují svůj přirozený dech, aniž by se ho snažily jakkoliv měnit nebo usměrňovat. Takto si osvojují první kroky k sebeuvědomění.  


Pozorováním se děti učí být v přítomnosti. Mysl se postupně zklidní a zkoncentruje. Tímto učením to však nekončí. Schopnost žít vyrovnaně v přítomnosti znamená proměnit každý okamžik života v okamžik růstu.


Organizace dětských kurzů
Děti, které se účastní jednodenních, dvoudenních nebo třídenních kurzů ánápány, se řídí rozvrhem, v němž je meditace kombinována s dalšími aktivitami, aby byla pro děti co nejzábavnější. Komunikace je prostředkem, který uspokojí přirozenou dětskou zvědavost. Malé skupinky dětí pracují pod vedením učitele, který je studentem praktikujícím meditaci vipassana. Neustálá komunikace s dětmi je zárukou, že děti podstatu této techniky dobře pochopí. Veškeré aktivity jsou navrženy tak, aby meditaci doplňovaly.


Čas na meditaci je rozdělen do úseků trvajících kolem třiceti minut, které jsou proloženy diskusemi ve skupině, hrami a tvůrčími aktivitami. Cílem je povzbudit děti, aby vyjádřily svoji vlastní individualitu. Vedle vlastního praktikování meditace tak děti prostřednictvím různých aktivit současně poznávají její skutečnou hodnotu.

Tvůrčí aktivity na dětském kurzu ve Velké Británii


Rozvíjením přímé zkušenosti, sekulárního myšlení a vědeckého přístupu se děti učí umění ovládat svoji mysl. Začínají chápat, že dech je mostem mezi tělem a myslí a že rytmus dechu má úzkou souvislost se stavem mysli. Vědomí přirozeného, normálního dechu dětem časem pomůže vymanit se z duševních stavů úzkosti, strachu, hněvu apod.


Ánápána, podobně jako každá jiná technika, se postupně stane každodenní součástí života s denní praxí. Mysl se stane pozitivní a bdělou a připraví dítě na překážky, kterým musí v běžném životě čelit.


Dnešní podoba dětských kurzů se vyvinula na základě mnoha let praktických zkušeností. Je ideální, když se třídenní kurzy pro různé věkové skupiny konají v meditačních centrech. Ukazuje se, že pobytové kurzy jsou vhodné pro děti ve věku od osmi let výše. Proto byly věkové skupiny navrženy takto:


Mladší děti: 8 - 12 let
Starší děti: 13 - 16 let (v některých zemích až do 18 let)


Předpokládá se, že po dosažení věku osmnácti let jsou mladí lidé připraveni zúčastnit se desetidenního kurzu vipassany v plném rozsahu. Na kurzech meditace ánápána jsou vítány děti pocházející z jakéhokoliv prostředí, bez omezení. Děti z rodin, kde se praktikuje meditace vipassana, nebo ze škol, kde je meditace ánápána součástí školních osnov, jsou obzvláště vítány. Je to proto, že přínosy meditace jsou výrazně lepší, když se praxe stane každodenní součástí života dítěte.


Zatímco třídenní kurzy meditace ánápána pro děti jsou pořádány v meditačních centrech vipassany, jednodenní a dvoudenní pobytové kurzy se mohou konat i ve školách. Důležitým předpokladem pro konání kurzu v konkrétní škole je, že škola musí mít alespoň jednoho učitele, který absolvoval desetidenní kurz vipassany. Kromě toho je vhodné, je-li škola ochotna vyhradit denně 10-15 minut pro meditační praxi.

Kurz pro skupinu z tamilské školy v centru vipassany v Malajsii.


Praktické zkušenosti
V denní škole v Haidarábádu v Indii se kurzy pořádají pravidelně od února 1991. Každý rok jsou žáci 3. třídy (ve věku osmi let) seznámeni s meditací a děti ve 3., 4. a 5. třídě nyní meditují pravidelně. Medituje se pět minut při ranním shromáždění a pět minut večer před odchodem domů. Zpočátku byl ředitel školy skeptický a stejně jako někteří další učitelé pochyboval o tom, jaký přínos může meditace, trvající pouhých pět minut, mít. Všichni však byli překvapeni, když zjistili, jak výrazně se chování žáků zlepšilo.


Meditace při ranním shromáždění v Indii


Rodičům a třídním učitelům byly rozeslány dotazníky s žádostí, aby zhodnotili změny v chování a prospěchu dětí. Z odpovědí v dotaznících je zřejmé, že nejdříve se děti zlepší v chování k ostatním. Špatné chování, jako například hádavost, používání hrubých slov, vyrušování při vyučování a různé komplexy se vyskytují méně. Zároveň je patrné posílení kladných vlastností, jako například ochota pomoci druhým, udržování čistoty a větší sebedůvěra. Paměť, koncentrace a známky se také zlepšují.


Osvojení si meditace ánápána obohatí duchovní a emocionální život dětí. Navíc je to praktická, nesektářská technika, z níž mohou mít užitek všichni bez ohledu na svůj kulturní nebo náboženský původ. Kéž děti všude ve světě zažijí přínosy této praxe.

Zpět nahoru

Učitelé

Jazyk

 English
Česky
简体中文
繁體中文
Deutsch
Español
Français
हिन्दी
한국어
Polski
Português
Pусский
Svenska

Více informací

Prosím navštivte www.cz.dhamma.org