Riktlinjer för kurser på skolor och andra institutioner

Students at Indian International School, Singapore

Elever vid Indian International School, Singapore

Introduktion

I en tid av världsomfattande sociala förändringar och omvälvningar söker fler och fler människor över hela världen koncentration, rening och sinnesfrid genom att praktisera vipassanameditation. Vipassana betyder "att se saker som de verkligen är". Det är en logisk process för att rena sinnet genom självobservation. Många kommer till vipassana sent i livet och önskar att de hittat denna teknik tidigare, eftersom den så effektivt lär oss konsten att leva fridfullt och harmoniskt.

Bästa tiden att ta de första stegen i denna mentala träning är i barndomen. Barn så unga som åtta år kan lätt lära sig tekniken anapanameditation. Anapana är det första steget i vipassanameditation. Den innebär att iaktta den naturliga, normala andningen, när den kommer in och när den går ut. Anapana är en enkel teknik som hjälper oss att koncentrera sinnet. Den är lätt att lära sig, objektiv och vetenskaplig. Andningen är det idealiska meditationsobjektet eftersom den alltid är tillgänglig, och den är helt icke-sekteristisk. Anapana är väldigt annorlunda tekniker som bygger på avsiktlig reglering av andningen. Det ingår inga riter eller ritualer i praktiken och den presenteras enligt ett icke-sekteristiskt format. Detta tillvägagångssätt kan spåras tillbaka till Buddhan, som återupptäckte och lärde ut denna teknik för 2 500 år sedan. Buddhan lärde aldrig ut någon sekteristisk religion; han lärde ut Dhamma – vägen till befrielse – som är universell. I enlighet med denna tradition presenteras tekniken helt på ett icke-sekteristiskt sätt. Den har därför haft stark dragningskraft på människor med alla bakgrunder, med eller utan religion, från alla delar av världen.

School children at UK and Malaysia centres School children at UK and Malaysia centres

Skolelever på center i Storbritannien och Malaysia

 

Syftet med kursen

Förutom att anapana hjälper barnen att lugna och koncentrera sig, hjälper tekniken dem att bättre förstå sig själva och hur deras sinne fungerar. När de lär sig lugna och koncentrera sitt sinne får de kontroll över sina impulser och handlingar. De utvecklar en inre styrka som hjälper dem att handla rätt och lämpligt i stället för att handla felaktigt. Detta är en naturlig bieffekt av tekniken. Anapana ger dem på så vis ett verktyg för att hantera barndomens och ungdomsårens rädsla, ångest och påfrestningar. Eftersom tekniken är enkel är den lätt att tillämpa och förstå, och de uppskattar dess vetenskapliga och universella karaktär.

Under de senaste 20 åren har tusentals anapanakurser för enbart barn genomförts runtom i världen. Dessa kurser har varit till stor nytta och glädje för de tusentals barn som deltagit i dem. Många av dem har upplevt att deras inställning, beteende och attityd förändrats positivt. Många har upptäckt att deras koncentrationsförmåga förbättrats och att deras minne stärkts. Framför allt har dessa barn skaffat sig ett verktyg som de kommer ha enorm nytta av under resten av livet.

Övning inför gruppaktivitet i Tyskland

Barn är av naturen aktiva och entusiastiska, med en iver att lära och utforska. Därför är det lämpligt att erbjuda dem en möjlighet att utforska sig själva och sitt sinne med alla dess dolda förmågor, latenta styrkor och subtila komplexitet. Att lära sig anapana lägger grunden för ett sunt intresse för introspektion och meditation, vilket kan öppna en helt ny dimension av livet för dem senare.

Anapanakurser för barn har hållits sedan år 1986. Kurser har getts till barn i olika åldrar samt med olika sociala och kulturella bakgrunder. De har hållits såväl på vipassanacenter som på skolor och andra institutioner. Ibland har kurserna varit internat, ibland inte.

Vare sig en anapanakurs för barn hålls på en skola eller på ett vipassanacenter, rekommenderas att eleverna efter kursen ges möjlighet att praktisera anapana i skolan dagligen en kort stund. På så vis får de bästa resultat av meditationen.

Elever mediterar på gymnasieskola i Malaysia
Elever mediterar på gymnasieskola i Malaysia

 

Antagningskrav

Elever i åldrarna 8 till 18 år kan delta i kurserna. Separata kurser bör anordnas med utgångspunkt från barnens ålder: en för yngre barn i åldrarna 8-12 år och en för tonåringar i åldrarna 13-16 år, eller i vissa länder som Sverige upp till 18 år. Detta är den idealiska uppdelningen, men ibland kan uppdelningen ske på annat sätt. Elever som är yngre än 8 år och äldre än 18 år kan inte antas till anapanakurser för barn.

Det rekommenderas att högst 50 elever deltar i varje kurs. Ska fler än 50 barn delta krävs ytterligare barnkurslärare för att kursen ska kunna genomföras.

 

Dagsschema

Genom åren har olika dagsscheman utvecklats och använts framgångsrikt på skolor. 1- eller 2-dagarskurser kan genomföras under skoltid. Förutom att kurser kan anordnas under ordinarie skolvecka kan kurser också arrangeras på skolan under helger eller skollov (se Exempel på dagsschema ). På internatskolor kan 3-dagars internatkurser hållas. Dagsschemat varierar beroende på hur lång kursen är och om eleverna övernattar eller inte. Dagsschemat bör utformas så att tider undviks då andra elever som inte deltar i kursen kan träffa de barn som deltar i kursen. Tillräckligt med tid bör schemaläggas för meditationspass, samtal med läraren (då barnkursläraren träffar barnen i grupp för att diskutera meditationen), föredrag och berättelser, lunch, vila, lek, osv. En 1-dagskurs ska vara på minst cirka sex timmar.

Dagsschemat bestäms av den lärare som håller kursen i samråd med skolan.

 

Förutsättningar för att hålla en kurs

Första steget inför att hålla en anapanakurs för skolbarn är att skolledningen skickar en formell förfrågan till den regionala samordnaren för barnkurser, en barnkurslärare eller det lokala vipassanacentret.

Helst bör minst en lärare eller annan anställd på skolan ha genomfört en 10-dagars vipassanakurs i denna tradition. Det är också idealiskt om skolan åtar sig att ge barnen möjlighet att efter kursen fortsätta meditera cirka tio minuter varje dag. Skolledningen bör i så fall överväga hur detta kan passas in i den dagliga rutinen.

Man bör noggrant överväga hur många elever som ska delta. En mycket stor grupp kan vara svår att hantera och med en mycket liten grupp kan det vara svårt att skapa en inspirerande atmosfär. Generellt fungerar kurser med mellan 25 och 50 deltagare väl. Beroende på faciliteterna och andra omständigheter kan antalet dock variera. Helst bör alla eleverna i de deltagande klasserna vara med. Skollärarna, vare sig de mediterar eller inte, kan delta i kursen eller sitta med och observera. Efter kursen kan de lärare som inte är meditatörer meditera med barnen, men inte undervisa dem. Det finns en inspelning med gruppsittning som kan användas för detta.

 

Riktlinjer för kurser på skolor/institutioner
 1. När en internatkurs hålls bör det finnas åtskilda sovplatser, duschar och toaletter för pojkar och flickor. Även under måltiderna bör pojkar och flickor kunna sitta åtskilda.
 2. Kursen bör organiseras så att elever eller personal som inte deltar i kursen inte befinner sig på kursområdet eller där barnen övernattar. Detta kan lösas genom att kursen anordnas under helg eller skollov.
 3. Det bör finnas ett stort rum eller en sal där alla meditatörer kan sitta på golvet på kuddar eller bekväma mattor.
 4. En ljudanläggning behöver finnas för uppspelning av instruktioner och föredrag. (För kurser på hindi eller engelska bör det också finnas möjlighet att spela upp videoföredrag.)
 5. Meditationssalen och boendet bör ligga tillräckligt långt från tät trafik så barnen får en någorlunda lugn och fridfull atmosfär att meditera i.
 6. För att genomföra kursen behövs kanske hjälp av några kursservare, som är vipassanameditatörer.

 

Games supervised by volunteers in Belgium
Lekar under ledning av volontärer i Belgien
Formulär för begäran att anordna kurs

(Fylls i av skoladministratör och rektor, för att hålla anapanakurser på deras skola/institution)

 1. Namn och adress på huvudman för skolan/institutionen
 2. Namn och adress på den skola/institution som deltar
 3. Namn på den eller de personer på skolan/institutionen som genomfört en 10-dagarskurs och deras befattning på skolan (t.ex. rektor eller lärare)
 4. Datum för hans/hennes första och senaste kurs
 5. Föreslagen längd på kursen (en/två/tre dagar)
 6. Deltagarnas ålder samt fördelning mellan pojkar och flickor
 7. Uppgifter om tillgängliga faciliteter:
  1. Meditationssal
  2. Sovplatser och andra faciliteter
  3. Mikrofon/ljudanläggning
  4. Mat och matsal

 

Meditation facilities in Belgium
Meditationsplats i Belgien

Tillbaka till högst upp på sidan

Lärare

Översättningar

 English
Česky
简体中文
繁體中文
Deutsch
Español
Français
हिन्दी
한국어
Polski
Português
Pусский
Svenska

Mer information

Var vänlig besök www.dhamma.org

Ladda ner appen

för dom som har genomfört en anapanakurs

Download on the App Store

Get it on Google Play