Utbildning och anapana

Idealiskt leder barns utbildning till en integrering av deras intellektuella, fysiska, känslomässiga och andliga utveckling. Idag är utbildning är dock främst inriktad på skolresultat, med viss ytterligare betoning på idrott och fysisk träning. Barns känslomässiga och andliga utveckling får i regel mindre uppmärksamhet.


Utbildning har två viktiga aspekter: dels intellektuell utveckling och utveckling av olika färdigheter med fokus på att lära sig om den yttre världen, dels personlig utveckling med fokus på att lära sig om den inre världen. Utbildning med fokus på den yttre världen hjälper barn att skaffa sig olika färdigheter för att de så småningom ska kunna försörja sig. Genom utbildning med fokus på den inre världen, eller personlig utveckling, lär sig barn en livskonst som gör att de kan leva ett balanserat och produktivt liv baserat på positiva handlingar och harmoniska relationer.


Introduktionsmöte för anapanakurs i Indien


Ett barn kan lära sig olika färdigheter och därför bli framgångsrik inom ett visst yrke, men om den inre världen försummas får vi ett samhälle som brottas med ilska, våld, ångest, depression och antisocialt beteende.


Föräldrar och lärare inser ofta att något saknas i skolan, men vet inte vad de ska göra åt det. Eftersom skolorna i de flesta länder är sekulära måste metoden för att lära barn personlig utveckling vara icke-sekteristisk.


Inre utbildning genom anapanameditation
Vi kan förbättra barns utbildning genom att använda en metod för lärande som uppmuntrar till personlig utveckling och hjälper barnen att utvecklas till mogna och balanserade individer. En sådan metod skulle bidra till en intelligens som växer fram ur självmedvetenhet och självkännedom. Detta slags lärande måste vila på egen personlig erfarenhet och kan inte uppnås genom att läsa böcker.


Helst borde ett sådant lärande genomsyras av vetenskapligt tillvägagångsätt och ha en andlig inriktning. Med "andlig" menas här en genuin andlig inställning som är oberoende av religiösa riktningar, grupper och trossatser.Introduktionskurs i anapanameditation i Indien


Vår erfarenhet av att hålla barnkurser i meditation visar att barn upplever en påtaglig inre mognad när de undervisas i en stödjande atmosfär, som hjälper dem att börja utforska sitt inre.


På dessa kurser är fokus på anapanameditation. I korthet innebär tekniken att utveckla förmågan att leva i nuet samt att gradvis bli fri från komplex och negativa känslor som finns latenta i sinnet.


Anapanameditation är en enkel, icke-sekteristisk teknik. Den innebär att vara medveten om den naturliga andningen. Det betyder att barn från alla delar av världen och från alla bakgrunder kan lära sig den utan invändningar. Barnen lär sig att iaktta inandningen och utandningen genom att fästa sin uppmärksamhet vid näsöppningarna. De iakttar bara sin naturliga andning, utan att försöka ändra eller styra andningens flöde. Så börjar de bli medvetna om sin inre verklighet.


När de iakttar lär de sig att vara i nuet. Sinnet blir gradvis lugnare och mer fokuserat. När de väl påbörjat detta lärande tar det inte slut. Förmågan att leva i nuet på ett balanserat sätt gör alla livets ögonblick till ögonblick då man kan växa.


Att arrangera barnkurser
Barn som kommer till anapanakurser på en, två eller tre dagar följer ett schema som består av meditationspass varvade med andra aktiviteter. Syftet är att göra meditationen tilltalande för barnen. Kommunikation är ett sätt att tillfredsställa deras naturliga nyfikenhet. Barnen delas in i små grupper som guidas av en lärare som är vipassanameditatör. Genom samtal med barnen säkerställs att de förstår teknikens kärna. Schemat är organiserat så att andra aktiviteter kompletterar meditationen.


Meditationspassen är på cirka en halvtimme. De följs av gruppdiskussioner, lekar och kreativa aktiviteter, så att varje barn ges möjlighet att uttrycka sig. När barnen deltar i olika aktiviteter upptäcker de meditationens praktiska värde.

Kreativa aktiviteter på barnkurs i Storbritannien


Genom direkt erfarenhet, en sekulär anda och en vetenskaplig attityd lär sig barnet konsten att behärska sitt sinne. Han eller hon inser att andningen är en bro som förbinder kropp och sinne, och att andningens rytm är nära kopplad till sinnestillståndet. Med tiden hjälper medvetenheten om den naturliga, normala andningen barnet att bli fri från olika former av mental obalans, t.ex. ångest, rädsla och ilska.


Anapana, liksom andra tekniker, blir genom daglig övning långsamt en del av ens liv. Sinnet blir positivt och vaket, vilket gör att barnet kan möta de utmaningar som han eller hon stöter på i det dagliga livet.


Formatet för barnkurserna har växt fram under många år. Idealiskt hålls 3-dagarskurser på meditationscenter för olika åldersgrupper. Internatkurserna har visat sig vara lämpliga för barn från åtta år och uppåt. Följande åldersindelning har gjorts:


Yngre grupp: 8 till 12 år.
Äldre grupp: 13-16 år (eller upp till 18 år i vissa länder, t.ex. Sverige).


Ungdomar som fyllt 18 år anses generellt kunna genomföra en 10-dagars vipassanakurs. Barn från alla bakgrunder är välkomna att delta i anapanakurser. De som har en vipassanameditatör i familjen eller gör anapana i skolan uppmuntras särskilt. Det beror på att fördelarna med meditation ökar avsevärt när praktiken blir en del av ens dagliga liv.


Medan 3-dagars anapanakurser för barn anordnas på vipassanacenter, anordnas kurser på en eller två dagar i skolor. En viktig förutsättning för att en kurs ska kunna ges på en viss skola är att minst en lärare där genomfört en 10-dagars vipassanakurs. Det är dessutom en stor fördel om skolan är beredd att avsätta 10-15 minuter per dag för meditation.

Kurs för tamilska skolelever på vipassanacenter i Malaysia


Några erfarenheter
På en skola i Hyderabad, Indien, har anapanakurser hållits regelbundet sedan februari 1991. Varje år introduceras barnen i klass III (8 år) till meditation, och nu mediterar klasserna III, IV och V regelbundet. De mediterar i fem minuter efter morgonsamlingen och i fem minuter innan de går hem på kvällen. I början ifrågasatte rektorn och några av lärarna om det kunde vara till nytta att meditera i så kort tid som fem minuter. Till deras förvåning märkte de att barnen uppförde sig mycket bättre.


Meditation vid morgonsamlingen i Indien


Frågeformulär har skickats till föräldrar och lärare för att utvärdera om det skett förändringar i barnens beteende och skolresultat. Av svaren kunde utläsas att den första förbättringen som noterades var i barnens sociala beteende. Negativa egenskaper som grälsjuka, användning av grovt språk, störande beteende i klassen och olika komplex minskade. Samtidigt ökade positiva egenskaper som hjälpsamhet, renlighet och självförtroende. Minnet, koncentrationen och betygen förbättrades också.


Att lära sig anapanameditation kommer att berika barnens andliga och känslomässiga liv. Härtill är det en praktisk, icke-sekteristisk teknik som kan vara till nytta för alla, oavsett kulturell eller religiös bakgrund. Må barn överallt få uppleva fördelarna med denna övning.

Tillbaka till högst upp på sidan

Lärare

Översättningar

 English
Česky
简体中文
繁體中文
Deutsch
Español
Français
हिन्दी
한국어
Polski
Português
Pусский
Svenska

Mer information

Var vänlig besök www.dhamma.org

Ladda ner appen

för dom som har genomfört en anapanakurs

Download on the App Store

Get it on Google Play