Anapana för barn


Att uppmuntra skolbarn att utveckla positiva egenskaper är ett ädelt mål som ingen kan kritisera. Att lära ut moraliska värderingar och etiskt uppförande utan att vara dogmatisk eller sekteristisk är dock mycket svårt, om man inte har en effektiv och icke-sekteristisk teknik som kan användas för att behärska sinnet. Det beror på att om man inte behärskar sitt vilda sinne, är det mycket svårt för människor (och inte bara barn!) att leva efter etiska värderingar. Alla håller med om att det är viktigt för barn att lära sig grundläggande etiska värderingar och att ett etiskt liv bidrar till ens egen och andras lycka. Alla håller också med om att det för all mänsklig verksamhet är viktigt att kunna behärska sinnet genom ökad medvetenhet och koncentration. Enbart predikningar är dock inte till någon större nytta.


Anapanameditation för ökad medvetenhet och koncentration
(Mumbai, Indien)


Att införa träning i etiska värderingar, medvetenhet och koncentration så att den blir en integrerad del av skolundervisningen, skulle klart förbättra barns uppförande och relationer. Träningen skulle också öka deras möjligheter att ta till sig skolundervisningen. Eftersom barn från olika religiösa och etniska grupper studerar tillsammans är det viktigt att denna träning inte är sekteristisk. Ingen ska kunna ha något att invända mot den – den måste vara godtagbar för alla, oavsett bakgrund. Den bör också vara enkel och lätt att förstå, och lätt att praktisera. Viktigast av allt är att den måste vara effektiv, det vill säga att träningen faktiskt ger konkreta resultat som förbättrar det egna välbefinnandet och leder till mer harmoniska relationer med andra.

Barnkurs på ett vipassanacenter i Melbourne, Australien.

Anapanameditation är en sådan effektiv och icke-sekteristisk teknik. Anapana är första steget när man lär sig meditationstekniken vipassana. Seriösa kurser i vipassana är för vuxna, medan anapana lätt kan läras av barn från tidig ålder. I anapana finner de en enkel teknik som är inriktad på naturlig andning och därmed fri från sekteristiska associationer. Barn är till sin natur aktiva och entusiastiska, ivriga att lära sig och utforska. Det är därför lämpligt att de i den åldern ges möjlighet att utforska sig själva och sitt sinne med alla dess dolda styrkor, latenta förmågor och subtila komplexitet. Samtidigt som de lär sig iaktta sina aktiva sinnen förstår de hur de kan utveckla en mer fokuserad uppmärksamhet i det nuvarande ögonblicket..


När så mycket av det samhället erbjuder barn är baserat på materialism och omedelbar tillfredsställelse, ger anapana en välbehövlig metod för att komma i kontakt med sitt inre. Den ger också ett verktyg för att hantera barndomens och tonårens rädsla och ångest. Barn tar sig an denna utmaning på ett mycket naturligt sätt.


Pojkar i Myanmar


Kurser i anapanameditation

Anapanameditation innebär att iaktta den egna andningen objektivt. Den naturliga andningen är ett meditationsobjekt som kan godtas av alla, oavsett kast och religiös tro. Det är den enda kroppsfunktion som är både medveten och omedveten, som kan vara både avsiktlig och oavsiktlig, som både kan styras och vara naturlig, som finns där hela tiden och som hänger nära ihop med vårt sinne, vårt mentala tillstånd. Det var därför Buddhan använde iakttagelse av den naturliga andningen som meditationsteknik.


Barnkurser är ett fantastiskt tillfälle att göra anapana-teknikens många fördelar tillgängliga. Kurserna hålls på både skolor och vipassanacenter. Kursens längd varierar från en till tre dagar. Dagsschemat har utvecklats under lång tid och utifrån lång erfarenhet. Kurserna är utformade så att de tillgodoser barnens intressen och förmågor. De leds av barnkurslärare och assistentlärare i vipassana som har utbildats för att hålla kurserna.


Kurserna utgör mental träning, men man är noga med att meditationen inte blir en börda för barnet. Fokus ligger på anapanameditationen, att iaktta den naturliga andningen – att bara iaktta objektivt – för att utveckla medvetenhet, koncentration och stillhet. Kurserna innehåller även olika aktiviteter som är lämpliga för barn, t.ex. berättelser, lekar, kreativa aktiviteter och att skriva dagbok. Barnen, som är mellan åtta och arton år gamla, undervisas med hjälp av ljudinspelningar. Lärarna ser till att kursen flyter på som den ska. De hjälper barnen att bättre förstå undervisningen och praktiken, och hjälper dem att integrera upplevelsen i sitt dagliga liv. Undervisningen sker interaktivt.


Budskapet är enkelt, rakt och logiskt: En god människa är en människa som inte skadar andra genom mentala, verbala eller kroppsliga handlingar; som hjälper andra; som behärskar sitt sinne och som renar sitt sinne. Om en hindu har dessa egenskaper är han eller hon en god människa. En muslim som har dessa egenskaper är en god människa. En kristen, en buddhist, en jude, en indier, en amerikan eller en japan, någon som tillhör den ena eller den andra etniska gruppen – vem som helst som har dessa kvaliteter är en god människa. Barn uppskattar verkligen denna universella definition av godhet.


Ilska, hat, svartsjuka, rädsla, åtrå, begär osv. är de föroreningar som förmörkar vårt sinne och gör oss olyckliga. Kursen börjar med att man antar fem etiska föreskrifter. De fem grundläggande levnadsreglerna i Buddhans lära förklaras för barnen utifrån deras egen nytta och glädje samt andras nytta och glädje. Dessa föreskrifter är: att inte döda, att inte stjäla, att inte ljuga, att inte använda berusningsmedel och att inte missbruka sin sexualitet. Lärarna förklarar att det inte hjälper att bara känna till eller memorera föreskrifterna – de måste tillämpas om de ska vara till nytta.


Genom berättelser och exempel får barnen höra hur anapanatekniken hjälper dem att göra sinnet starkt med hjälp av koncentration och medvetenhet, vilket stöder deras beslutsamhet att följa föreskrifterna. Värderingar som respekt och tacksamhet mot föräldrar, lärare och äldre, liksom värdet av att umgås med goda människor, lyfts fram. Barnen är mottagliga för detta eftersom de mediterar samtidigt, och därigenom lär sig hur gynnsamma och ogynnsamma handlingar påverkar deras andning och även deras sinne.


Barn på vipassanacenter i Hong Kong

Fördelarna med anapana
Antalet kurser som hålls i Indien och på andra håll i världen ökar snabbt. Varje år deltar tiotusentals barn i barnkurser i Indien. Många kurser hålls även i västvärlden. Responsen har varit positiv. De omedelbara och långsiktiga fördelarna är uppenbara på så vis att barnen tidigt får hjälp leva mer positivt och med en stark etisk grund. De barn som fortsätter att meditera hemma eller i skolan får bättre skolresultat, eftersom meditationen stärker deras koncentration, minne och självkontroll.


Studier visar att kurserna leder till att egenskaper som disciplin, ärlighet, samarbete, uppmärksamhet, renlighet och koncentration ökar, och att irritation, gräl, kränkande språkbruk och mindervärdeskomplex minskar. Studierna genomfördes genom att föräldrar och lärare fyllde i frågeformulär. Det är uppenbart att kurserna har en positiv inverkan på barnen och därmed bidrar till att göra samhället bättre.


Skollärare uppmuntras att delta i kursen tillsammans med eleverna. Det ger inte bara möjlighet för lärarna att föregå med gott exempel utan motiverar dem också att hjälpa barnen när de ägnar sig åt denna aktivitet. Bäst resultat uppnås när barnen ges möjlighet att fortsätta meditera regelbundet hemma eller i skolan.


Skolelever mediterar före lektion i Johor, Malaysia


Det är stor hjälp när föräldrar eller lärare mediterar med barnen. Det kan vara helt avgörande. Barn är inte imponerade av predikningar. Men när de ser sin lärare ägna sig åt samma sak som han eller hon bett dem göra, blir det respons direkt. Att anapanakurserna inte är dogmatiska eller pedantiska är särskilt tilltalande. Därför strävas det nu efter att anordna kurser i skolor där det finns möjlighet för barnen att fortsätta meditera. På de flesta skolor sker detta genom att man avsätter 10-15 minuter för meditation.

Pojkar i Storbritannien


Här följer några representativa kommentarer från barn som genomfört en anapanakurs:
"Efter att ha gått den här kursen känner jag att alla borde gå den här kursen."
"Det är utmanande och jobbigt i början men det blir roligt efter ett tag. Det är bra att titta på sig själv."
"Jag har fått ut mycket, fått ut mycket lugn av kursen."
"Det var svårt men nyttigt; kursen kommer säkert hjälpa mig i mina studier."
"Jag kan bara säga att det är helt underbart. Jag önskar att min storasyster följt med."
"Jag har förstått att mitt sinne är som en apa som alltid far runt. Och jag har förstått hur jag kan få kontroll över den."
"Jag gick den här kursen förra året och den hjälpte mig mycket i mina studier. Nu har jag kommit hit igen."
"Jag gillade den lugna, fridfulla atmosfären här och även om meditationen är svår ibland, är den till stor hjälp."
"Jag hoppas att jag genom att göra anapana kommer bli en bättre människa."
"Jag blir väldigt lätt arg, men med anapana kan jag kontrollera min ilska."

 

Responsen från föräldrar och lärare är också uppmuntrande. En lärare som brukade meditera med eleverna innan lektionerna tillfrågades av lärarkollegor om varför det var så fridfullt i hennes klassrum. En annan lärare konstaterade att hennes samspel med eleverna blivit mer harmoniskt. En mamma rapporterade att det före kursen var spänt mellan henne och hennes son; att de efter kursen kunde förstå varandra bättre; och att de nu kommit närmare varandra än någonsin tidigare.


Det är en vanlig missuppfattning att meditation är något mystiskt och sekteristiskt som inte är relevant för vardagslivet. Denna myt krossas när man ser barn med olika bakgrund som fridfullt och harmoniskt praktiserar anapana tillsammans.

Pojkar på en skola i Philadelphia, USA

Må barn överallt lära sig denna underbara teknik – till nytta och glädje för dem själva, till nytta och glädje för deras skola samt till nytta och glädje för deras familjer och för samhället.

Tillbaka till högst upp på sidan

Lärare

Översättningar

 English
Česky
简体中文
繁體中文
Deutsch
Español
Français
हिन्दी
한국어
Polski
Português
Pусский
Svenska

Mer information

Var vänlig besök www.dhamma.org

Ladda ner appen

för dom som har genomfört en anapanakurs

Download on the App Store

Get it on Google Play